Bốn chân

Bốn chân

Tưởng nhớ bé Mi-ki

Mi-ki ơi sao con lại bốn chân

Vì tình yêu ở cõi trần bố ạ

Nặng như thế làm sao con mang cả

Trên hai chân mà chẳng ngã suốt đời.

 

 

Warszawa 25 tháng 3 năm 2021

Tác giả bài viết: XL-NT