Thế này có đúng không?

Thế này có đúng không?

 Sưu tầm​